خدمات

وضعیت جاری در بخش های گوناگون مانند زیرساخت شبکه و امنیت ، وضعیت سرویس های تحت مدیریت مشتریان ، کنترل رفتار قابل رصد مشتری ها (سرویس دهنده های متعلق به آنان و نیز سرویس های تحت مدیریت ایشان)، عمده خدمات امنیتی را تشکیل می دهد. کارشناسان امنیت مرکز داده ، در حوزه های مختلف سرویس دهی دارای سطح مطلوبی از دانش مرتبط با موضوع هستند و توانایی تشخیص خطرات ، نارسایی ها ، موارد مشکوک و نیازمند بررسی را دارا می باشند. ضمن اینکه در هنگام شناسایی یک آسیب پذیری یا تهاجم ، قادر هستند راه حل قابل قبول برای آن موضوع را به مشتریان این خدمات ارائه دهند.
در کنار مبحث پایش امنیتی، خدمات امن سازی و پیکربندی تجهیزات مرتبط با حوزه امنیت که در اختیار مشتری های مرکز داده می باشد، نیز قابل ارائه است . مشاوره و مستحکم سازی در حوزه های مرتبط با امنیت در سطح سیستم عامل و سرویس ها و نیز تجهیزات امنیتی برای بهینه سازی زیرساخت متعلق به مشتری های مرکز داده در داخل سایت این مرکز و دیگر مراکز متعلق به مشتری ، دیگر خدمتی است که مشتری های این مرکز می توانند از آنها بهره مند شوند.

Comments are closed.